Privacyverklaring

Reinigingsdiensten Rd4 verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening aan gemeenten en in het kader van de afvalinzameling. Uiteraard gaat Reinigingsdiensten Rd4 vertrouwelijk en zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Voor een gedeelte van de hierna genoemde verwerkingen van jouw persoonsgegevens geldt de gemeente als verantwoordelijke in de zin van de privacyregelgeving. Daarnaast geldt Reinigingsdiensten Rd4 voor een deel van de verwerkingen mede als verantwoordelijke in de zin van de privacyregelgeving. Om je volledig te informeren over de verwerking van jouw persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling informeren wij je zowel namens Reinigingsdiensten Rd4 als namens de gemeenten waar wij diensten aan verlenen. Je kunt voor vragen over deze verwerkingen van jouw persoonsgegevens bij ons terecht.

Contactgegevens Rd4

Reinigingsdiensten Rd4
Postbus 641, 6400 AP Heerlen
045 5437100

www.rd4.nl
info@rd4.nl

Gegevensverwerkingen

In het kader van de afval- en grondstoffeninzameling en de diensten die Reinigingsdiensten Rd4 aan gemeenten verricht worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Afvalinzameling aan of bij huis

 • Adresgegevens
 • Nummer milieupas of nummer minicontainer. Dit betreft een uniek identificatienummer
 • Aantal ledigingen of stortingen via chip in minicontainers of via milieupas. Dit betreft een uniek identificatienummer

Grondstoffenpark

 • Adresgegevens via milieupas of op andere wijze
 • Hoeveelheid en soort stortingen via milieupas of weging
 • Kenteken
 • Camerabeelden t.b.v. beveiliging grondstoffenpark
 • NAW-gegevens belastingplichtige (eventueel via machtigingsformulier)

Contact en informatie bij een ophaalafspraak, verzoek, aanvraag, melding of klacht via telefoon, website of MijnRd4

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Rekeningnummer (indien nodig)
 • Inhoud verzoek, melding of klacht

Website en MijnRd4

 • IP adres
 • Er worden cookies opgeslagen van uw websitebezoek: eventueel postcode of gemeente via selectie voorafgaande aan bezoek van de website
 • MijnRd4, hiervoor dien je specifieke toestemming te geven middels login met jouw milieupasnummer

Milieu App

 • Milieupasnummer (mogelijk)
 • Adresgegevens
 • Installatie ID-app

Doelen van verwerking

In het kader van haar dienstverlening verwerkt Reinigingsdiensten Rd4 jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden die de gemeenten daarvoor stellen, zoals:

 • Behalen van milieudoelstellingen en het optimaliseren van het afvalbeleid
 • Afvalinzameling, waaronder adresgebonden inzameling (zoals grofvuil ophalen op afspraak)
 • Uitgifte van milieupassen of minicontainers
 • De inning en berekening van afvalstoffenheffing
 • Voorkomen van afvaltoerisme
 • Voorkomen van afvalstortingen door bedrijven bij voorzieningen voor huishouden
 • Beheer van en controle op het gebruik van de gemeentelijke inzamelvoorzieningen, waaronder beheer en beveiliging van de milieuparken
 • Controle op de naleving van en handhaven van de gemeentelijke afvalstoffenverordening
 • Het verbeteren van de efficiency van de inzameling van afvalstoffen voor kostenbeheersing (zoals routeoptimalisatie)
 • De beantwoording van vragen, het behandelen van meldingen en klachten met betrekking tot afvalinzameling
 • Communicatie en verstrekken van informatie over afvalinzameling
 • Het geven van voorlichting over afval, grondstoffen en milieu
 • Analyseren van de (effectiviteit van de) inzameling van afvalstoffen
 • Naleving van wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen

Grondslag voor verwerking

Reinigingsdiensten Rd4 verwerkt jouw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening voor de gemeente en voor zover noodzakelijk om de afvalinzameling zo klantvriendelijk mogelijk uit te voeren.

Welke rechten heb je als het gaat over jouw persoonsgegevens?

 • Het recht op toegang tot, en een afschrift van jouw persoonsgegevens
 • Recht op het corrigeren van jouw persoonsgegevens
 • Recht op vergetelheid/ gegevens te laten wissen
 • Recht om bezwaar te maken

Indien je eerder toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Mijn Rd4 heb je het recht om jouw eerder gegeven toestemming op ieder moment in te trekken. Dat kun je doen door een email te sturen naar info@rd4.nl. Indien je jouw toestemming intrekt zal Reinigingsdiensten Rd4 vanaf dat moment jouw persoonsgegevens die op deze grondslag zijn verwerkt niet meer verwerken. De persoonsgegevens die tot de intrekking zijn verwerkt blijven rechtmatig verwerkt. Jouw persoonsgegevens die onder een andere grondslag worden verwerkt zullen nog wel verwerkt worden.

Reinigingsdiensten Rd4 wisselt persoonsgegevens uit met de gemeenten/BSGW in het kader van haar dienstverlening aan die gemeente. Daarnaast kan Reinigingsdiensten Rd4 voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden aan wie in dat kader jouw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt. Jouw persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld worden verstrekt aan partijen die betrokken zijn bij de inzameling van afval, het onderhoud van de ICT-systemen en de bezorging van jouw bestelling (bijvoorbeeld jouw milieupas). Deze derden zullen deze gegevens uitsluitend verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. Reinigingsdiensten Rd4 heeft met deze derden afspraken gemaakt over de wijze waarop met de persoonsgegevens mag worden omgaan. Zo is onder meer afgesproken dat de persoonsgegevens geheim moeten worden gehouden en adequaat moeten worden beveiligd.

Jouw persoonsgegevens zullen door Reinigingsdiensten Rd4 niet aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en het bewaarbeleid van de gemeente.

Beveiliging

Reinigingsdiensten Rd4 neemt de beveiliging van jouw persoonsgegevens zeer serieus. Reinigingsdiensten Rd4 hanteert een beveiligingsbeleid om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling. Dit beleid wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Jouw rechten

Een verzoek met betrekking tot jouw recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van jouw persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling kun je richten aan jouw gemeente.

Vragen over deze privacyverklaring kun je richten aan:

Reinigingsdiensten Rd4
O.v.v. privacyverklaring
Postbus 641, 6400 AP Heerlen
www.rd4.nl
info@rd4.nl

Wijzigingen privacyverklaring

Reinigingsdiensten Rd4 kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website www.rd4.nl gepubliceerd. Reinigingsdiensten Rd4 raad je aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Datum laatste wijziging: mei 2021